İLAHİ TERBİYE METODU: ORUÇ

Wed, 31/05/2017 - 20:44

‘’Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak sizede farz kılındı, böylece umulur ki günah işlemekten sakınırsınız.’’2/183

Oruçlu mümin ve muvahhidler, yanıbaşındaki arza serpilmiş nimetlere el uzatmak isterken nimetin sahibinin iznini bekler. Bu bekleyiş nimet sahibiyle nimete muhtac olanın arasındaki sıcak ilişkiyi sağlamış olur. Böylece ihtiyac sahibi mülk sahibine karşı saygın ve edepli davranmasını öğrenmiş olur. Buna binaen oruç Allah’ın kainatın Rabbi olduğu gerçeğinin daha geniş ve daha kapsamlı anlaşılmasını sağlar.

Oruç, insana öylesine bir kimlik kazandırı ki insan oruçla kazanmış olduğu değerini onu kirletecek çirkin ve ikrah edilecek şeyleri kendine layık ve rava görmez ve kendi hakikatını oruçla koruma altına alır.

İlahi emirlerin her biri kendi başına bir medrese, bir mektep, bir okul ve bir ünversite eğitim merkezini oluşturur. Bu okullardan biri olan oruç yüce ahlaki değerleri maddi ve manevi yönden ilahi terbiye metodunu uyguluyarak insanın varmak istediği nihayi hedefine ulaştırır.

İnsanın yaradılışıyla var olan hakikatının korunmasında önemli bir göreve sahip olan oruç, azgın nefsin ve şeytanın sınır tanımayan isteklerine karşı ciddi bir savunma hattı oluşturarak gelecek tehlikelerden insanı ilahi kontrola alır ve hayata düzen ve hedef verir.

Yüce İslam peygamberinden sormuşlar: „Ya Resulallah bizim nefsin ve şeytanın şerrinden koruna bilmez için ne yapmamız lazım?

Buyurdular ki: ”Şu dört şey şeytanı sizden uzaklaştırır.”

1.Oruç: Şeytanın yüzünü siyahlaştırır.

2.İnfak: Şeytanın bellini kırar.

3.Allah için sevmek ve salih amelerde bulunmak: Şeytanın kuyruğunu keser.

4.İstiğfar: Şeytanın kalp damarını keser

Evet! Oruç Şeytanın Yüzünü Kazartır:

Bu vahyi ifade insan oruçla yüklediği manevi sorumluğun bilinci içinde yerine getirdiği zaman şeytan yenilgiye uğrar. Bu yenilgi onun yüz karası olur. Mümin oruç eylemile zulme karşı direnişi ve sabrı öğrenmesi şeytanın bütün ümitlerini kursağında bırakır. Aynı zamanda şeytanın işbirlikçisi olan nefsi emmare de büyük bir yenilgi alarak bir köşeye çekilir; böylece insanın iç dünyasında zafer kutlamaları yapılır.

İnsana en büyük zulmü reva gören insanda varolan taşkın nefistir. Bütün bela ve musibetler sınırlarını aşmış dünyanın cazibesine kapılarak büyük şeytan Amerika’ya ve kuyrukcusu olan diğer devletlere köle yapar. Kölelik zincirine mahküm olmuş olanlar zilleti kendilerine izzet bilerek Amerika’ya ve onun kuyrukcularına alkış çalanlar, veya başlarında Allah’a isyan etmiş ve ilahi yasaya karşı yasa hazırlayıp millete sunmuş ve millette onaylamış ise tutmuş oldukları oruç ilahi olmadığı kanıtlanmış olur. Bu tip oruçluların iftar yemeğini çalmış oldukları yetim ve yoksulların parasıyla büyük şeytan Amerika ve kuyrukları olan devletler vermekteler. Vermiş oldukları iftar yemekleriyle müslümanların gözünü demokrasi boyasıyla boyuyarak kanlarını akıtıyorlar ve mallarınıda talan ediyorlar.

Bu maskeli eylemlerini bozmanın yolu inanarak ve iman ederek gerçekleştirmiş olduğu oruç eylemiyle özgürlük meşalesini yakar. Bu eylemiyle şirk düzenlerinin bekçileri olan sömürgecilerin yüzlerindeki maske düşmüş olur ve çirkin suretleri ortaya çıkar. Vahyin emrettiği oruç ilahi kontrolda tutularak yerine getirildiği taktirde nefis de taşmış olduğu sınırlardan geri çekilerek verilmiş görevini yerine getirir ve mutmain bir nefis olarak Rabbisine dönüş yapar.

Oruçla temizlenmiş bir nefis artık şeytanın onun üzerinde sermaye yapmasına açık kapı kalmamıştır. Şeytan üzgün ve yüzü kararmış bir şekilde dostlarının yanına döner. Oruçla mutmain bir nefse kavuşmuş bir mümin karşısında yenilgiye uğradığını acı bir dille anlatır ve yüzü kızarır.

Evet!

Oruç, insana azmi, gayreti, direnmeyi, sabrı ve zulme karşı kıyamı öğreten bir ibadettir.

Oruç, korkaklığı, tembelliği ve zillete boyun eğmeyi asla kabul etmeyen bir ibadettir.

Oruç, zalim ve kana susamış, ırki ve mezhebi taasuplarla gözü kan bürümüş zalimlere karşı direnmeyi ve mücadele etme azmını insana kazandırır.

Oruç, insanı ‘’Eşidda’u alel kuffar ruhama’u beynehum’’ ayetinin sırrına insanı ulaştırır.

Oruç, Allah’ın rızasına talip olmayı ve rüku ile secdeyi insana öğretir.

Oruç, İnsanı zillete düşmeyi değil hakka teslim olmayı öğretir.

Oruç, büyük şeytan Amerika’ya ve onun kuyruğu olan Arabistan, Mısır, Türkiye ve Ürdün şeytanlarının oyununa gelmemeyi insana öğretir.

Şöyle bir soru sorulacak olunursa cevap ne ola bilir. Bugün milyonlarca oruçlu bunlarla beraber ve bunları alkışlıyorlar bunların durumu ne olabilir?

Sorunun cevabını Kur’ani Kerimden alalım:

‘’Müminler, müminleri bırakıp, kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişkisi kesilmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka! Allah sizi, kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalınız Allah’dır.’’3/28

Ayette geçen veli kelimesi dost edinmek, savaşta ve barışta beraber hareket etme manasını taşımaktadır veya sorumluluğunu üstlenmek manasınıda taşımaktadır.

İsmini zikrettiğimiz devletlerin, insan kanına susamış İsrail ve Amerika ile olan dostlukları müslüman ülkelere nisbetle daha daha üst düzeyde olduğu bilinmekte, hatta müslümanların kanlarını dökmekte ittifak içindeler. İsrail, Amerika ve Avrupa ülkelerinden bunlara verilmekte olan silahlar terör bahanesile müslüman beldeleri, köyleri ve kasabaları bunların eliyle yıkılmakta. Müminler. mazlumlar şunu çok iyi biliyorlar ki bunlar müslüman kanı akıtmak için islam beldelerinde terörist yetiştirerek ve onları bahane ederek ümmet kanını akıtmaktalar. Bunları tanıyamayacak kadar kör olanların yaptıkları ibadetlerin indellahta değeri olmadığını ayet haber vermekte. Amerika ile istihbarat işbirliği yapıp bölğe halkını öldürmek isteyen ve bölğe halkının sırlarını onlara verenler için Allah şöyle uyarı yapar.

‘’Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedinmi? Onlar ne sizdendirler nede onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.’’58/14

Allah’ın lanet ettiği bir toplumu tanıyamıyanlar ve onun dostlarıyle dost olanlara niçin oruç tutuyorsun ve neden ibadet ediyorsun yoksa bu ayetleri hiçmi hiç okumuyorsunuz!..

Son olarak bu ayet cevap olacak:

‘’Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet(güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir.’’ 4/139

İNFAK: Kur’ani Kerimde islam ümmetinin bel direği olan ekonomi, vahyin belirlediği kaynaklar uygun bir şekilde organize edilirse müslümanlar dünyanın en süper gücü olma şansını elde etmiş olurlar. Bu oluşum gerçekletiğinde şeytanın beldireği olan ekonomisi çökmüş olur ve beli kırılır. Şeytandan murad bugün Amerika ve yandaşları olanlardır. Kur’anda belirlenmiş olan islam ümmetinin gelir kaynakları Allah’ın dilediği gibi kullanıldığında süper güç olma şansını elde etmiş olur.

Allah İçin Sevmek Ve Güzel Amellerde Bulunmak Şeytanın Kuyruğunu Keser:

Müminler Allah için bir birbirini sevip bir araya geldikleri zaman; Şeytanın kuyruğunu ateş tutar. Şeytan şunu çok iyi bilmekte, İslam ümmeti birbirini Allah için sevdikleri zaman ümmet birliği oluşur; bu oluşum büyük şeytan Amerika’nın islam beldelerindeki hegamonyasını sona erdirir. Amerika’nın kuyruk görevini yapmakta olan ülkelerin başındaki hayin idarecilerin kuyrukları kapı arasında sıkışır. Birgün olacak ki Amerika’da onlara yardım edemiyecek. O günler çok yakın belki yarındanda yakın olacak inşallah. Yeter ki müminler şu gaflet uykusundan uyanıp başlarında bulunan satılmış kuyruk görevini yapan liderleri görüp tanımış olsalar. Zafer yakındır yeter ki ellerimizi Allah için birbirimize uzatalım; Rabbim bu mubarek Ramazan ayı hürmetine kalplerimizi bir birine ısındırsın.

İstiğfar Şeytanın Kalp Damarını Keser

Mümin yüzünü Rabbisine döndüğü zaman açmış olduğu el boş çevirilmez; zira onun azametine uygun olan açılan eli boş çevirmemektir. Ama günahın verdiği acının kalbin derinliğinden gelen acı bir yalvarış olmalıdır ki açılan el boş dönmemiş olsun!.

Mümin içten gelen bir pişmanlık duygusuyla mevlasından affını dilediği zaman şeytan kalp krizi geçirir. Artık şeytanın dostları olan batılılar ahlak bozucu film ve yayınlarını fesat çıkarmak için kullanmıyacaklar çünkü müminlerin imanı onların pisliğine geçit vermeyecektir.

Rabbim orucun manevi feyzinde istifade etmeyi bizlere nasip etsin ve ümmet birliğini velayet şemsiyesi altında vahdetin oluşmasına vesile kılsın!

Muhammed AvciAdd new comment