İmam Hamanei, yasama sisteminin genel politikalarını açıkladı

Pa, 29/09/2019 - 08:35

İslam İnkılabı Rehberi, anayasanın 110. maddesinin birinci fıkrasının icrası konusunda; yasama sisteminin genel politiklarını açıkladı.

Welayet News - Tasnim Haber Ajansı’na göre, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, anayasanın 110. maddesinin birinci fıkrasının icrası konusunda; yasama sisteminin genel politiklarını iblağ ederek, bu kapsamda konunun ehemmiyetine binaen: “Politikalar üçlü erklere iletilmedir. Yasama, yürütme ve yargı güçleri, girişimlerin zamanlamasını yapmak ve ilerlemeleri birdirmekle yükümlüdürler” ifadesine yer verdi.

Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi ile daşılmasından sonra tanzim edilmiş olan İnkılap Lideri’nin onaylamış olduğu yasama sistemiyle ilgili genel politikları yansıtan metni ilginize sunuyoruz:

Rahman ve Rahim olan Adıyla  

Yasama sisteminin genel politikaları

1- Şeriat ölçülerinin yasal tasarılar ve planların onaylanması ve düzenlenmesinde yasamanın en temel kaynağı olarak dikkate alınması.

2- Ülkenin mevcut kural ve kanunlarının şer’i ölçülere ve İran İslam Cumhuriyeti’nin anayasasına aykırı olması açısından değerlendirilip arındırılması ve anayasanın 4. maddesini güvenceye almak için gerekli mekanizmanın oluşturulması

3- Kuralların anayasaya aykırı olmaması için uygun mekanizmanın belirlenmesi.

4- Uzmanlar Meclisi ve Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi ile işbirliği halinde kanunların nizamın genel politikalarına muğayir veya mutabık olmasının denetlenmesi ve nizamın genel politikalarının her birinin gerçekleşmesi için gerekli kanunların tasvip edilmesi.

5- “Kanun”, “yönetmenlik, kararname ve 138. maddenin genelgesi”, “deney kanunu ve 85. maddeye tabi tüzük”, “ hükümetin programı ve yöntemi ve  134. madde uyarınca kararlar”, “161. maddede prosedürle kriterler birliği görüşleri” ve sair kuralların net tanımlaması yapılarak kural ve kanunları vazetmekle yükümlü otoritelerin selahiyet ve yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi ve hakeza ülkenin kural ve kanunlarıyla politikalarının piramitinin İslami Şura Meclisi yoluyla, yerine göre, anayasanın metni veya yorumu çerçevesinde belirlenip sınıflandırılması.

6- Önergelerin ıslahı konusunda meclisin yetki sınırlarının önergenin amaçalarına göre belirlenmesi

7- Gerekli yasaların onaylanması ve meclis içi tüzüğün ıslah edilmesi yoluyla, meclisin ülkenin genel yıllık bütçesinin yapısını ve hükümlerini (gelirlerin öngörülmesi, çizilen hedefler, harcamalar ve...) onaylama yetkisinin kapsamını belirlemek.

8- Bakanların sayısı, görev ve yetkileri, anayasanın 60. ve 124. Maddeleri uyarınca cumhurbaşkanın yasal görevleri ve yasanın onaylanması yoluyla her türlü idğam, ilhak, ayırma, soyutlama ve idari kurumların oluşturulması hakkında meclis ve hükümetin görevlerinin belirlenmesi.       

9- Mevzuat ve yasa hazırlama ilkelerine uyulması ve yasal plan ve önergelerin uyumluluğu için mekanizmanın belirlenmesi, şunlara vurgu yaparak:

- Yasanın uygulanabilir olması ve uygulanmasının ölçülebilir olması

- Gerçek ihtiyaçlara matuf olması

- Şeffafiyet ve ibhamın olmaması

- Hukuki terminoloji ve literatürün sağlamlılığı

- Yasal plan ve önergelerin her birinin uzman tanımını ve teklif edilmesinin nedeninin açıklanması.

- Uzman görüşlere dayanılması ve kanunu uygulamanın etkisinin değerlendirilmesi.

- İstikrar ve uzun vadeli ulusal vizyon.  

- Kanunların münsecim olması ve uzman tanım zikredilmeden kanunların değiştirilmemesi veya zımni olarak ıslah edilmemesi.

- Halkın ve ilgili, uzman ve profesyonel hukuk kuruluşlarının yasama sürecine azami katılımını sağlamak.

-Kanunların adalet eksenli olması ve haksız ayrımcılıktan kaçınılması, yasanın genel, şümüllü ve kapsamlı olması ve mümkün olduğu kadar kanuni istisnalardan uzak durulması.

10- Altıncı kalkınma planı boyunca ülkenin mevcut kanunlarının tasnifi, tankihi ve tarifinin yapılması ve kapsamlı kanunların başlıklarının belirlenmesi.

11- Makbuzu sunmadan ve duyurmadan önce mecliste planın olabilirliğini belirlemek (anayasanın 75. maddesi) için İslami Şura Meclisi tarafından bir mekanizmanın oluşturulması.

12- Meclisin kararıyla Koruyucu Konseyi’nin görüşünün çeliştiği durumlarda Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi’ne müracaat edilmesi için yüksek kotanın belirlenmesi ve kaideli hale getirilmesi.

13- Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi’nde maslahata göre tasvip edilmiş olan kararların maslahatın geçerli olduğu sürenin belirlenmesi bakımından gözden geçirilmesi.

14- Üçlü güçlerin (yasama, yürütme ve yargı) öz selahiyetinin yüksek kurullar gibi kurumların oluşturulmasıyla ilgili kanunlarda göz önünde tutulması; bu kurumlardaki mevcut kanunların gözden geçirilmesi; onların kararlarının normal kanunlara aykırı olmamasını garantilemek için gereken etkili yasal mekanizmanın öngörülmesi.

15- Ülkenin icra işlerindeki düğümlerin açılması, anayasının icra edilmemiş maddeleri, gelecek perspektif belgesi, nizamın genel politikaları, beş yıllık kalkınma planı ve liderliğin taleplerini merkeze alarak yasamanın önceliklerinin belirlenmesi.

16- Silahlı kuvvetler genel komutanlığının bu kuvvetler için aldığı önlemlerin yasamada göz önünde tutulması.

17- Kanuna saygı ve bağlı olma kültürünün yaygınlaştırılıp kurumsallaştırılması ve kamusal bir talep haline getirilmesi.

Welayet News Yeni yorum ekle