İslam İnkılabı Rehberi’nden Kadir Geceleri için 12 tavsiye

Pt, 27/05/2019 - 23:12

Mübarek Ramazan ayının 21. ve 23. gecesinin arafesinde bulunuyoruz. Bu münasebetle, özellikle kadir gecesi başta olmak üzere bu ayın ihya gecelerinden daha iyi ve daha fazla istifade etme gayesiyle İslam İnkılabı Rehberi’nin en önemli tavsiyelerinden bazılarına değineceğiz. 

Welayet News - Kadir gecesi, bütün yaratılmışların mukaddartının belirlendiği ve Kur’an-ı Kerim’de bir sürenin adını alacak kadar önemli olan bir gecedir. İmam Sadık (a)’ın buyurduğu üzere, bu gecede yapılan salih bir amel, kadir gecesinin içinde bulumadığı bin aydaki amelden daha hayırlıdır. Bu gecede yapılması vurgulanan amellerden biri de duadır. Dua, isteğin beyanı demektir. Dua ve isteklerin beyanı için de en iyi fırsat, kadir gecesidir. İnsan ne kadar kendi kalbinde ilahi isteklere yer açar ve buna mukabil, gayr-i ilahi istekleri de kalbinden çıkarırsa o kadar değerli olurlar. Demek ki kadir gecesi, başka bir açıdan insanların değerlendirme gecesidir de. 

Mübarek Ramazan ayının 21. ve 23. gecesinin arafesinde bulunuyoruz. Bu münasebetle, özellikle kadir gecesi başta olmak üzere bu ayın ihya gecelerinden daha iyi ve daha fazla istifade etme gayesiyle İslam İnkılabı Rehberi’nin en önemli tavsiyelerinden bazılarına değineceğiz. 

Manevi hazırlıkla kadir gecesine girin 

Ramazan ayında da –bütün gün ve gecelerinde –kalplerinizi yapabildiğiniz kadar ilahi zikirle nurlandırın, böylece leyletü-l kadrin kudsi iklimine girmek için hazırlanmış olursunuz. Kadir gecesi, meleklerin yeryüzünü gökyüzüne bağladığı, kalpleri nurun yağmuruyla tazeleyip hayatın muhitini ilahi lütuf ve feyizle münevver kıldığı gecedir. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Selamet ve esenliğin gecesidir. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o. Kalplerin, ruhların selamete eriştiği gecedir, ahlaki, manevi ve maddi hastalıkların, umumi ve içtimai illetlerin –ki bugün maalesef Müslüman milletler de dahil dünya milletlerinin çoğunun düçar olduğu illetlerdir - şifa bulduğu gecedir. Bütün bu illetlerden kurtulup selamete ermek kadir gecesinde mümkün ve müyesserdir; hazırlıklı bir şekilde kadir gecesine girmeniz şartıyla. 

Kadir gecesindeki lahzaları, saatleri ganimet bilmek gerek 

Kadir gecesinin kadrini bilmek, saatlerini kaçırmamak gerek ve ilahi takdirin kalemi hakkımızda hayırlı şeyler mukadder kılsın diye bir amel, bir iş yapmak gerek. 

Maddi reziletlerden kendinizi uzak tutun 

Umutlu olmalıyız, dua etmeliyiz ve manevi miracımız/yükselişimiz için bu gecelerden istifade etme gayretinde olmalıyız; zira namaz mü’minin miracı ve yükselişinin vesilesidir. Dua da mü’minin miracıdır, kadir gecesi de mü’minin miracıdır. Bir iş yapalım ki urucumuza/yükselişimze vesile olsun, dünyanın her tarafında birçok insanı kendisine düçar edip esir alan maddi çöplükten, elimizden geldiği kadar, kendimizi uzak tutalım. Tutkular, kötü huylar –gayri insani ve insanlık karşıtı huylar–saldırgan ve muhteris ruhi haller, fesad, fehşa ve zulüm, insan ruhunun çöplükleridir. Bu gecelerin bizi alabildiği kadar bunlardan ayırıp uzaklaştırabilmesi gerekir. 

Bu gecede amellerin en hayırlısı duadır

Kur'an’da kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanıyor; kadir gecesi olarak bilinen ve Ramazan ayının birkaç gecesi arasında müreddet olan gecenin bin aydan daha üstün ve daha hayırlı olduğu buyruluyor. Kadir gecesinin iksir gibi etkili saatlerinde, mü’min kul, maksimum düzeyde istifade etmelidir. Bu gecede yapılan amellerin en iyisi, duadır...İhya da dua, tevessül ve zikir yapmak içindir. Namaz da –kadir gecelerinin müstehaplarından biri de namazdır -  aslında dua ve zikrin mazharıdır. Rivayette dua için «مخّ العبادة» yani “ibadetin beyni” ya da aramızda yaygın olan deyişle “ibadetin ruhu” tabiri kullanılmıştır. Dua ne demektir? Allah Teala ile konuşmak demektir; yani Allah’ı kendine yakın hissetmek ve kalbin sözünü O’nunla paylaşmaktır veya hamd-u sena yapmaktır veyahut sevgi ve muhabbeti izhar etmektir; bunların hepsi duadır. Dua, mü’min bir kulun, selaha, felaha ve necaha talip bir insanın en önemli işlerinden biridir. Ruhun arınmasında duanın böyle bir rolü vardır.

Duaların manalarına dikkat edin 

Masumlardan (a) elimize ulaşan duaların  aşıkane ve arifane yakarış ve sızlayış bakımından hepsinin dopdolu ve zengin bir içerikleri vardır ve genellikle harika düzeyde olan dualardır. Fakat en iyilerinden ya da belki en iyileri Emire’l-Mü’minin Ali (a)’dan ulaşan Kümeyl Duası, Sabah Duası veya Münacat-ı Şabaniyye gibi dualardır. Bir keresinde, bu dualar arasında hangisini daha çok seviyorsunuz diye İmam’a (r.a) sormuştum,  ‘Kümeyl Duası ile Münacat-ı Şabaniyye Duası’ yanıtını vermişti. Her iki dua da Emire’l-Mü’minin Ali’nin yaptığı dualardır. Emire’l-Mü’minin Ali’nin bu raz’u niyazı, sızlayışı ve eriyişi, o büyük insanın münacatları, dikkat kesilen kimse için hakikaten er(ğ)iticidir. 
Benim aziz gençlerimizden istirhamım, bu dualarda yer alan kelime ve ibarelerin anlamlarına dikkat kesilmek için gayret etmeleridir. Bu duaların lafızları fesih ve güzel lafızlardır ancak manaları yüksek manalardır. 

Allah ile konuşun 

Bu gecelerde Allah’la konuşmak gerek, Allah’tan istemek gerek. Eğer insan bu duaların manalarını bilirse en güzel kelimeler, dilekler bu dualarda, Ramazan ayının gecelerinde, ihya gecelerinde, Ebu Hamza duasında ve kadir geceleri dualarında vardır. Eğer bu duaların manalarını bilmiyorsanız kendi dilinizle dua edin; kendiniz Allah’la sohbet edin. Bizimle Allah arasında bir hicap, bir engel yoktur; Allah Teala bize yakındır ve söylediğimizi işitir. Allah ile konuşmaya çalışalım; kendi isteklerimizi Allah Teala’dan isteyelim.  Allah Teala ile kurulan bu ünsiyetin, Allah’ı zikretmenin, istiğfar ve duanın insanın kalbi üzerinde mucizevi etkileri olur; ölü kalpleri diriltir. 

Allah Teala’dan üzür dileyin 

Kadir gecesi, mağfiret ve üzür dilemek için bir fırsattır. Allah Teala’dan üzür dileyin. Madem ki Yüce Allah kendisine dönmemiz için bana ve size fırsat vermiş kendisinden mağfiret dileyelim, üzür dileyelim, bunu yapalım yoksa bir gün gelecek ki Allah Teala mücrimlere “La yuzenu lehum feye’tezirum / Üzür dilemeleri için kendilerine izin verilmeyecektir” diyecek. Allah göstermesin, kıyamatte bize üzür dileme izni bile vermeyecekler. Mücrimlere üzür beyan etmek için ağzını açmasına izin vermezler. Orası üzür dileme yeri değildir. Burada meydan varken, burada izin verilirken, burada üzür dilmek sizin için derece icat ediyor, günahlarınız yıkayıp sizi temiz ve nurani kılıyorken Allah Teala’dan üzür dileyin. Burada fırsat varken Allah Teala’yı kendinize müteveccih kılın, Allah’ın lütfunu, ilahi muhabbetin bakışını kendi halinize celbetmeye çalışın. Fezkuruni ezkurukum / Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. 

Kalplerinizi Emire’l-Mü’minin Ali’nin yüce mertebesiyle aşina kılın 

Kadir gecesi münasebeti, Rabbimize yönelme, yakarma ve dua etme münasebetidir ve Ramazan ayı, bilhassa da kadir geceleri zikir, huşu’, yakarış ve kalplerin kendine gelme baharıdır. İkincisi, kalplerimizi Emire’l-Mü’minin ve müttakilerin serveri Ali (a)’ın yüce makamıyla bir nebze tanıştırmamız ve ders almamız için de bir bahane ve fırsattır. Emire’l-Mü’minin Ali (a), Ramazan ayının faziletleri ve salih kulların bu aydaki vazifeleriyle ilgili dile gelecek ve söylenebilecek her şeyin kamil bir örneği ve en belirgin üsvesidir. 

Asrın Velisi’ne –Canlarımız ona feda olsun – teveccühünüz olsun 

Kadir gecesi olan bu gecenin kadrini bilin. Dua, yakarış, Rabbimize yönelmek, tevbe ve inabede bulunmak hepimizin vazifelerinin bir parçasıdır. Müslümanların genel sorunlarını, ülkenizin sorunlarını, kişisel sorunlarınızı, dostlarınızın ve kardeşlerinizin sorunlarını Rabbinizle aranızda dile getirin. Allah Teala’dan inayet ve teveccüh etmesini dileyin, mağfiret isteyin; sizlere inabe, teveccüh, hal ve himmet vermesini dileyin. 

Bu gecenin kadrini bilin. Çok önemli bir gecedir; oldukça aziz bir gecedir. Asrın Velisi’ne –Canlarımız ona feda olsun – teveccüh edin. Allah’ın evinin –Cami –kapısına gidin ve İmam-ı Zaman’ın bereketiyle hacetlerinizin karşılığını Allah Teala’dan alın. 

Yaratılış ve insanın akibetiyle ilgili ayetlerin üzerinde düşünün 

23. gecenin başından ve güneşin batışından itibaren ilahi selam ve esenlik başlar ta sabah ezanı okunana kadar devam eder. “Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o”  . Aradaki bu birkaç saatlik vakit, ilahi esenlik ve emniyetin, ilahi rahmetin yaratılışın her tarafını kuşattığı vakittir. O gece, ilginç bir gecedir; bin geceye eşittir de demiyor; hayrun min elfi şehrin / bin geceden daha hayırlı, daha üstündür diyor.İnsan hayatının bin ayı, beraberinde ne kadar bereketler getirebilir, ne kadar hayır ve rahmet celbedebilir! Oysa bu bir gece, bin aydan daha hayırlıdır. Bu, son derece önemlidir. Dolaysıyla bu gecenin kadrini bilin ve dua ile, kendine gelerek, yaratılışın ayetleri üzerinde tefekkür ederek, isanın akibeti, Allah Teala’nın insandan istedikleri, bu maddi dünyanın itibarsızlığı ve görmekte olduğunuz bütün bu şeylerin o alemin mukaddimesi ve can verirken o alimin giriş kapısından ibaret olduğu konusunda düşünerek bu geceyi geçirmelisiniz. 

Ülkeniz ve Müslümanların sorunlarının halolması için dua edin

Kadir gecelerinin kadrini gerçekten bilmek gerekir. Kuran sarahaten, “Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır” diye buyurmakta. Değeri oldukça büyük bir gecedir bu. Meleklerin, ruhun yeryüzüne indiği, Allah Teala’nın selam/esenlik olarak nitelediği bir gecedir. Selam, hem insanlar üzerinde ilahi rahmet ve tahiyyet anlamına gelir hem de halk arasında ve kalpler, canlar, cisimler ve toplumlar için selamet, barış, huzur ve safiyet anlamına gelir. Manevi açıdan böyle bir gecedir! Kadir gecelerinin kadrini bilin ve kendinizin, ülkenizin, Müslümanların ve İslam ülkelerinin sorunlarının bertaraf olması için dua edin. 

Kendinizin ve mü’minlerin hacetlerini Allah’tan isteyin 

Kendi hacetlerinize, Müslümanların hacetlerine, mü’min kardeşlerinizin hacetlerine bakın; hastalara, hastası olanlara, gazilere, gözlerin gamına, hüzünlü kalplere, kaygılı gözlere, etrafınızda ve aynı çatı altında sizinle birlikte yaşayan, ülkenizde, İslam dünyasında ve yeryüzünde yaşayan yığınla insanların ihtiyaçlarına bir bakın. Bütün bu hacetleri, bu kadir gecelerinde birer birer Allah Teala’dan isteyin.   

Çev: Mehmet Gönül - Welayet NewsYeni yorum ekle